Tietosuojalauseke ja rekisteriseloste

Planora Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n, nykyisen henkilötietolain (523/1999), tieto-yhteiskuntakaaren (917/2014) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Laatimispäivä 2.7.2018.

Sisältö


TIETOSUOJALAUSEKE

Tämä tietosuojalauseke kattaa Planora Oy:n tarjoaman verkkokaupan sekä internetsivut (jäljempänä ”palvelu”).

Mitä tietoja minusta kerätään?

Palvelu kerää käyttäjän tietoja käyttäjän käyttäessä palvelua.

Käyttäjältä kerättävät tiedot

 • Nimi
 • Yhteystiedot mukaan lukien sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot

 • Palvelun käyttötietoja (esimerkiksi käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetun-niste, palvelussa vietetty aika, maantieteellinen sijainti, IP-osoite)
 • Verkkopalvelun selaustietoja

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot

 • Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä tai käyttäjältä kerätyistä tiedoista

Muita tietoja

 • Mahdolliset muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot
 • Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Miksi tietojani kerätään?

Keräämme palvelun käyttöön ja sen myöhempään raportointiin tarvittavaa tietoa kuten ostoshistoriaa, toimitustietoja ja kirjautumiseen vaadittavat tiedot. Käytämme verkkopalveluissamme mm. Google Ana-lyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä. Kolmannet osapuolet, kuten Google Analytics, voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä.

Miten tietojani säilytetään?

Säilytämme käyttäjän tietoja niin kauan kuin se palvelun käytön kannalta on tarpeen kulloinkin voi-massaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Miten tietojani käsitellään?

Planora Oy voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.
Voidaanko henkilötietojani luovuttaa eteenpäin?
Emme myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esi-tetyissä tapauksissa.

Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti vi-ranomaisten tai muiden vastaavien tahojen esittämien vaatimusten mukaan.

Miten henkilötietojani suojataan?

Kerättyjä tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka on suojattu muun muassa palomuurein, salausteknii-koin sekä rajoitetun kulunvalvonnan ja käyttöoikeuksien avulla. Tämän lisäksi käytämme tarpeellisia or-ganisatorisia tietoturvakeinoja tietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia tietoturvakeinoja ovat muun muassa henkilötietojen kä-sittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Miten päätelaitteeni tietoja kerätään?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (engl. cookies) ja muiden vastaa-vien tekniikoiden avulla. Eväste on erillinen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteeseen. Eväste sisältää tietoa mm. käyttäjän käyttämästä selaimesta ja sen versiosta.

Miten voin tarkistaa tai poistaa minusta kerätyt henkilötiedot?

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa tai poistaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Tällöin on syytä olla yh-teydessä palveluntarjoajaan, ks. kohta Yhteydenotot. Pyrimme käsittelemään pyyntösi kohtuullisessa ajassa.

Tietosuojalausekkeen päivittyminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseket-ta soveltuvin osin ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeeseen säännöllisin väliajoin.

Yhteydenotot

Planora Oy, planora@planora.fi


REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä

Planora Oy
Y-tunnus: 0673869-8
PL 43 (Voudintie 6)
90401 Oulu
+358 44 7819 310
planora@planora.fi

2. Rekisteriasioista vastaava taho

Planora Oy / IT
Y-tunnus: 0673869-8
PL 43 (Voudintie 6)
90401 Oulu
+358 44 7819 310
planora@planora.fi

3. Rekisterin nimi

Planora.fi-sivuston asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Asiakasrekisterin tietoja käytetään palvelun käyttäjien tunnistautumisessa, palvelun tuot-tamisessa, käytön valvonnassa ja raportoinnissa sekä asiakkuuteen liittyvässä yhteyden-pidossa.

Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten ehkäisemiseen ja tutkimiseen
Käyttäjätunnus ja salasana –paritietoa tarvitaan käyttäjän luotettavaan tunnistamiseen palvelun käyttötilanteissa sekä riittävän tietoturvan takaamiseen.

Henkilötietoja käsitellään myös rekisterinpitäjän asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen pe-rustuvan suhteen eri kanavissa tapahtuvaan hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen, analysointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

 • Nimi (, yritys), puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Laskutusosoitetiedot: osoite, postinumero, kaupunki, maa
 • Käyttäjätunnus ja salasana
 • Tilauksen tiedot: tuotteet, toimitusosoite, asiakkaan jättämä kommentti tilaukseen liittyen
 • Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot (käyttäytymistiedot) ja laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä (Google Analytics:n keräämät tiedot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan rekisteröidyltä asiakassuhteen tai asiallisen yhteyden syntyessä ja sen aikana rekisteröidyn rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Palvelun käyttäjään liittyviä tietoja kerätään myös verkko- ja mobiilipalveluiden käytön yhteydessä, mukaan lukien kolmannen osapuolen tunnistamis- ja varmentamisvälineiden ja -palveluiden käyttöön liittyvät tiedot.

Rekisterinpitäjä huolehtii rekisterin päivittämisestä, kun rekisteröity sitä pyytää.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi henkilötietolain puitteissa siirtää asiakasrekisterin tietoja rekisterinpitäjän kanssa yhteistyösopimuksen tehneille yrityksille palveluiden toimitusta varten. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot on suojattu salasanoilla. Rekisterin ylläpitäjä hoitaa rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta. Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.

Rekisterinpitäjän asiakasrekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä tai poistuu yrityksestä, joita varten käyttöoikeus on myönnetty. Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus jatkuu asiakastietojen käsittelyä sisältävien työtehtävien tai palvelussuhteen päätyttyä.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Näissä ehdoissa kuvattujen tilanteiden lisäksi tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § sekä GDPR:n mukaisesti oikeus tarkastaa maksutta häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö voidaan esittää henkilökohtaisesti Planora Oy:n toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää kohdassa 2 (Rekisteriasioista vastaava taho) mainituille yhteyshenkilöille. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot: nimi ja kirjautumisessa käytetty käyttäjätunnus. Planora Oy vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti.

Rekisterinpitäjän on henkilötietolain 29 § mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä kohdassa 2 mainittuun tahoon.

10. Muut mahdolliset oikeudet

Rekisteröity voi poistaa tai estää evästeet selaimen asetusten avulla.