Selvitykset

Toimintavuosiemme aikana olemme toteuttaneet usean tyyppisiä selvityksiä ja laskelmia toimenpidesuosituksineen.

Alla on lueteltu esimerkkejä.

HAMINAN ENERGIA OY
2012, Energiahuollon yleisselvitys
Tervasaaren asemakaava-alueelle tehty selvitys sisälsi seuraavan:
• kiinteistöjen ja alueiden lämmöntarpeen määrittely
• lämpöverkoston alustava mitoitus ja alustavan reittikartan laadinta
• seuraavien lämmöntuotantovaihtoehtojen tarkastelu
– alueellinen lämpöpumppulämmitys (sisältäen kaukokylmätarkastelun)
– alueellinen kaukolämpölämmitys
– kaikkien kaukolämpöalueiden yhdistäminen ja lämmöntuotanto biokattilalta
– kaikkien kaukolämpöalueiden yhdistäminen ja lämmöntuotanto yhdistetyllä maakaasulla toimivalla sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksella
• investointien esittely
• energiahintalaskelmien laatiminen eri vaihtoehdoille

KAINUUN ETU OY
2014, Kuntien kaukolämpötoiminnan yhtiöittämisselvitys
Yhtiöittämisselvitys tehtiin viidelle Kainuun kunnalle (Hyrynsalmi, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi ja Vaala) selvittääkseen mahdollisuutta kehittää ja tehostaa kuntien harjoittamaa kaukolämpötoimintaa sekä toteuttaa sen yhtiöittäminen.

KALAJOEN LÄMPÖ OY
2014, Kaukolämmön kehittämissuunnitelma
Kehittämissuunnitelma  laadittiin pitkälle aikavälille kilpailukykyisen kaukolämmön turvaamiseksi nykyisille ja uusille asiakkaille pohjaksi Kalajoen Lämpö Oy:n strategisille valinnoille.

KARVIAN LÄMPÖ OY
2015, Kaukolämmön toimitusvarmuuden turvaamisselvitys
Selvityksessä tarkasteltiin nykyisen lämpökeskuksen biotehon kasvattamista ja sen kustannusvaikutusta kaukolämpöenergian hintaan.

KIVIJÄRVEN KUNTA
2012, Ostokaukolämpöenergian kilpailutus ja ostosopimus
2013, Kaukolämpöenergian omakustannushintalaskelma
2013, Kivijärven Lämpö Oy:n lämpökeskuksen nykyarvon määritys

LAPPAJÄRVEN KUNTA
2008, Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu
Tässä selvityksessä tarkasteltiin kaukolämpötoiminnan laajentamisen kannattavuutta vertaillen seuraavia lämmitysvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia:
• kiinteistökohtainen kevytöljylämmitys
• höyrylämpölaitos (1 MW biokattila ja 1,5 MW raskasöljykattila) teollisuusalueelle ja Lappajärven Värjäämö Oy:lle
• höyrylämpölaitos (2 MW biokattila ja 2 MW raskasöljykattila) koko alueelle

LUUMÄEN KUNTA / LUUMÄEN ENERGIA OY
2012, Lämmöntuotantovaihtoehtojen vertailu
Selvityksessä tarkasteltiin hakkeella tuotetun kaukolämpöenergian omakustannushintaa ja ostettavan kaukolämpöenergian hintaa. Vertailuhintana käytettiin nykyistä maakaasulla tuotetun lämpöenergian omakustannushintaa.
2014, Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys
2014, Biolämpökeskuksen sijoitusvaihtoehtovertailu
Selvityksessä mitoitettiin tarvittava biokattila siten, että biopolttoaineilla voitaisiin tuottaa noin 95 – 98 % kaukolämpöenergian vuosituotannosta, sekä laskettin biolämpökeskukselle esitettyjen neljän eri sijoituspaikkavaihtoehdon investointiarviot ja kaukolämpöenergian omakustannushinnat.
2015, Energiatukihakemus biolämpölaitoksen rakentamiselle

NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY
2015, Kaukolämmön perusmaksun tarkastelu
Selvityksessä tarkasteltiin kaukolämmön perusmaksu ja sen riittävyys suhteessa lämmöntuotannon kokonaiskustannuksiin.

NÄRPIÖN KAUKOLÄMPÖ OY
2004, Kaukolämmön perusselvitys
Närpiön kaupungille tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin kaukolämpötoiminnan käynnistämisen kannattavuutta vertaillen erilaisia polttoainevaihtoehtoja.
2010 – 2011, Lämpölaitoksen laajennuksen perusselvitys
Selvitys toteutettiin kahdessa vaiheessa:
• lisäbiokattilan rakentamisen kannattavuusselvitys
• 4 MW:n biokattila- ja 4,5 MW:n höyrykattilainvestointien vaikutus energiahintaan
2015, Kaukolämpötoiminnan kehittämissuunnitelma

OULUN KAUPUNKI
2011, Korvenkylän energiahuollon yleisselvitys
Korvenkylän asemakaava-alueelle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin seuraavia lämmöntuotantovaihtoehtoja:
• kiinteistökohtainen maalämmitys
• aluekohtainen maalämmitys
• aluelämmitys biolämpölaitoksella
• alueiden liittäminen Oulun Energian kaukolämpöverkostoon
Yleistarkastelu sisälsi kiinteistöjen ja alueiden lämmöntarpeen määrittelyn, lämpöverkoston alustavan mitoituksen ja alustavan reittikartan, tonttiesityksen keskitetylle lämmöntuotannon laitteistolle, investointien esittelyn ja energiahintalaskelmien laatimisen.

OTANMÄEN LÄMPÖ OY
2014, Polttoaineen toimituksen ja lämpölaitosten hoidon kilpailutus ja sopimuksen laadinta

OY HERRFORS AB
2011, Ylivieskan yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hankesuunnitelma
Ylivieskan yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon hankesuunnitelma toteutettiin kahdessa vaiheessa:
1) Ensimmäinen selvitysvaihe: lämpöenergiantarveselvitys, polttoaineselvitys, eri laitosvaihtoehtojen kartoitus ja mitoitus (lämpölaitos 11 MW / ORC-voimalaitos / CHP-laitos 3,3 MWe ja 11 MWth) sekä energiataselaskelmat
2) Toinen selvitysvaihe: CHP-laitos 3,3 MWe ja 11 MWth / CHP-laitos 5,1 MWe ja 17 MWth

PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY
2002, Kaukolämmön perusselvitys
Selvityksessä tarkasteltiin kaukolämpötoiminnan laajentamisen kannattavuutta  yhdistämällä Paraisten ja Tennbyn kaukolämpöverkostot ja rakentamalla uusi kaukolämpöverkko Söderbyyn. Kaikki laskelmat ja mitoitukset tehtiin niin, että noin 90 % kokonaisenergiantarpeesta tuotettaisiin Nordkalk Oyj Abp:lta ostetulla hukkalämmöllä ja biopolttoaineilla toimivalla uudella lämpölaitoksella.
• huipputehontarve
• kaukolämpöverkoston optimimitoitus ja kustannusarvio
• kaukolämpöverkoston reittikartta
• biolämpökeskuksen sijainti ja kustannusarvio
• biolämpökeskuksen kattilakoon optimointi
• biopolttoainevarastoinnin teknologia ja vuotuiset polttoainemäärät
• kaukolämmön alustavat minimimyyntihinnat
2004, Selvitys Finnsementti OY:n hukkalämmön hyödyntämisestä
Selvityksessä tarkasteltiin Finnsementti Oy:n tuottaman hukkalämmön myyntimahdollisuutta Paraisten Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon hukkalämmön talteenoton tehostamiseksi.  Selvityksen lopputuloksena asiakkaalle annettiin toimenpidesuositus koskien laitehankintoja ja tarvittavia automaatiojärjestelmän muutostöitä. Selvityksessä tarkasteltiin neljää erilaista syöttötehovaihtoehtoa. Kullekin syöttötehovaihtoehdolle mitoitettiin yhdyslinjat ja laskettiin investoinnit. Tämän lisäksi energiahinnat laskettiin nykyiselle ja tulevalle kulutukselle huomioon ottaen neljä erilaista syöttötehovaihtoehtoa.
2005, Finnsementti Oy:lle myytävän kaukolämpöenergian hinnan määritys
Selvityksessä määritettiin kaukolämpöenergian myyntihinta, jolla Paraisten Kaukolämpö Oy voi taloudellisesti myydä lämpöä Finnsementti Oy:lle sementtitehtaan seisokkiaikana.

PJELAX ENERGI AB OY
2007, Biokaukolämmön perusselvitys
Selvityksessä mitoitettiin ja laskettiin 8 MW biolämpölaitoksen rakentamisen kannattavuus, tavoitteena korvata sillä raskas polttoöljy, jota viisi kasvihuonetilaa käytti.

POSION VESI JA LÄMPÖ OY
2011,  CHP-selvitys
Selvityksessä tarkasteltiin seuraavien laitosvaihtoehtojen kustannustehokkuutta:
• uusi lämpölaitos (biokattila 4 MW + raskasöljykattila 2 MW)
• ORC-tekniikalla toimiva CHP-laitos
Sähkönsyöttötariffin ennakkotietohakemuksen laatiminen Energiamarkkinavirastolle.

RISTIJÄRVEN KUNTA
2015, Kaukolämpöenergian ostotarjouspyyntö, tarjousten vertailu
2015, Energiatukihakemus biolämpökeskuksen rakentamiselle

RUOKOLAHDEN KUNTA
2014, Kunnan maakaasu- ja kaukolämpöliiketoimintojen yhtiöittämisselvitys
2015, Maakaasun ja kaukolämmön maksutariffiselvitys
Selvityksessä tarkasteltiin Ruokolahden kunnan maakaasu- ja kaukolämpötoiminnan maksutariffit.

SIIKAJOEN KUNTA
2011, Kaukolämpötariffin päivitys
2014, Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys

SUOMUSSALMEN KUNTA
2014, Kunnan kaukolämpöliiketoiminnan yhtiöittämisselvitys

TAIPALSAAREN LÄMPÖ OY
2015, Pitkän tähtäimen suunnitelma
Taipalsaaren Lämpö Oy:lle laadittiin pitkän tähtäimen suunnitelma kaukolämmön tuotannon ja jakelun turvaamiseksi ja kehittämiseksi yhtiön toiminta-alueella (Taipalsaaren kirkonkylä, Saimaanharju ja Ketvele).

TALVIVAARA SOTKAMO OY
2012, Energiatuotannon kehittämisselvitys
Selvityksessä etsittiin ratkaisua, miten katettaisiin Talvivaaran kaivosalueelle suunniteltujen laajennusten lämpö- ja höyryenergiantarvetta. Höyrybiolämpökeskus mitoitettiin ottaen huomioon kasvava lämpö- ja höyryenergiatarve, tuotantomahdollisuudet kesäaikana (minimiteho) ja polttoainekustannusten optimointi. Selvityslaskelmat sisälsivät arvion höyrybiolämpökeskuksen, rakennettavan kaukolämpöverkosto-osuuden, uuden höyry- ja lauhdelinjan sekä putkisillan investointikustannuksista.

VAALAN KUNTA / VAALAN KAUKOLÄMPÖLIIKELAITOS
2014, Selvitys öljyn käytön korvaamisen kannattavuudesta lisäbiokattilateholla kaukolämpöenergian tuotannossa
2014, Energiatukihakemus biolämpölaitoksen rakentamiselle

VERSOWOOD OY, Riihimäen yksikkö
2012, Lämmönmyyntiselvitys
Selvityksessä tarkasteltiin lämmöntuotanto- ja myyntivaihtoehtoja. Selvitys sisälsi suosituksen Versowood Oy:n sivutuotteita käyttävän laitoksen optimikoosta ottaen huomioon lämmönmyyntimahdollisuudet ja laitostyypin:
• uusi 12 MW biokattila
• CHP-laitos (9 MWth + 2,7 MWel)
Selvityslaskelmat on tehty energiatuen kanssa ja ilman.

VIITASAAREN LÄMPÖ OY
2011, Kurkelan alueen kustannusselvitys
Kurkelan rivitaloalueelle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin seuraavia lämmöntuotantovaihtoehtoja:
• sähkölämmitys
• kiinteistökohtainen kevytöljylämmitys
• maalämmitys
• lämpölaitoksen rakentaminen
• liittyminen olemassa olevaan kaukolämpöverkostoon
Selvitys tehtiin usealle kiinteistölaajuudelle.